Regulamin

 

od 1 stycznia 2024 r.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

 1. „Klient” lub „Sprzedający” – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i wyposażoną w zdolność prawną, o której mowa w przepisie art. 33¹ Kodeksu cywilnego, który zawiera z Kupującym umowę sprzedaży Towaru;
 2. „Konsument” - osoba fizyczna zawierająca z Kupującym umowę sprzedaży Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);
 3. „Kupujący” – właściciel strony internetowej skup.zlota.pl, którym jest spółka działająca pod firmą „Mennica Skarbowa” spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, wpisana w dniu 28.08.2011 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 9571 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej);
 1. „Oddział” – wydzielony punkt skupu Kupującego, wskazany na liście pod adresem: http://www.mennicaskarbowa.pl/contact.php. Oddziałami nie są oddziały partnerskie prowadzone przez inne niż Kupujący podmioty;
 2. „Serwis” – serwis internetowy skup.zlota.pl stanowiący własność Kupującego, za pośrednictwem którego Sprzedający składa Kupującemu zapytanie odnośnie chęci zakupu przez Kupującego oraz ewentualnych warunków zakupu Towaru;
 3. „Strony” lub „Strona” – Kupujący oraz Sprzedający (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”);
 4. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. „Towar” – złoto, srebro oraz inne metale szlachetne, w rozumieniu art. 2 ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 r. jak również diamenty, które Sprzedający chce sprzedać lub sprzedaje Kupującemu;
 6. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. złoto, srebro oraz inne metale szlachetne;
 7. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Serwis, w szczególności Sprzedający.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu oraz warunki prowadzenia przez Strony rozmów dotyczących sprzedaży przez Sprzedającego Towarów.
 2.  Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć, grafik, rozwiązań, filmów i klipów, układów i opisów zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i należą do Kupującego. Zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści Serwisu bez wyraźnej zgody Kupującego udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Kupującego w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 4. Celem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu, takie jak:
 • aktywne połączenie z Internetem,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera - zaktualizowane do najbardziej aktualnej wersji.

§ 3. Rokowania i skup Towarów

 1. W ramach Serwisu Kupujący udostępnia formularz kontaktowy, w którym Sprzedający może zostawić swój adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym skontaktuje się z nim przedstawiciel Kupującego.
 2. Przedstawiciel Kupującego skontaktuje się telefonicznie ze Sprzedającym w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania formularza kontaktowego. Klient zainteresowany wyceną zobowiązany jest do przesłania do Sprzedającego Towaru na swój koszt lub udania się do Oddziału Kupującego.
 3. W przypadku stacjonarnej opcji skupu wycena Towarów dokonywana jest w dniu przekazania Towaru do wyceny, chyba, że zaistnieją wątpliwości po stronie pracownika Kupującego dokonującego wyceny stacjonarnej. W takim przypadku Towar zostanie przekazany do centrali w Warszawie celem dokonania wyceny.
 4. Przyjęcie przez Klienta oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że:
 • Towar stanowi wyłączną własność Klienta i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem, w szczególności nie jest objęty współwłasnością ani wspólnotą majątkową małżeńską;
 • Towar nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań, roszczeń osób trzecich,
 • Towar nie pochodzi z czynu zabronionego,
 • Klient udziela Kupującemu rękojmi za wady prawne Towaru na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 • Klient został poinformowany, że przy wycenie Towaru uwzględnia się jedynie wartość metalu szlachetnego, z którego jest wykonany;
 • Klient został poinformowany, że wszelkie kamienie, oczka i inne ozdobniki trwale związane z metalem szlachetnym, z którego stworzony jest Towar, Kupujący uznaje za bezwartościowe i nie mają one wpływu na wartość Towaru.
 1. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru do wyceny na własny koszt.

§ 4. Wycena Towaru i oferta jego nabycia

 1. W dniu odbioru Towaru przez Kupującego dokonywana jest jego wycena. Wycena Towaru dokonywana jest na podstawie próby i masy Towaru przy uwzględnieniu cen podanych przez Kupującego w ramach Serwisu www.skup.zlota.pl według stanu na moment jej dokonywania, tj. w dniu dokonania wyceny przez Kupującego.
 2. Kupujący wyceni Towar w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Towaru do wyceny, chyba, że Klient przekaże Towar w oddziale Kupującego, dla którego konieczna jest weryfikacja w centrali Kupującego i w takim przypadku termin liczony będzie od momentu otrzymania przez centralę Towaru do wyceny.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, wycena Towarów może być dokonywana w oparciu o metodę niszczącą. Na Towarze mogą powstać trwałe rysy lub przebarwienia. Kupujący zastrzega sobie możliwość oddzielenia i zniszczenia kamieni, ozdób, certyfikatów nie będących przedmiotem wyceny, jeśli będzie to niezbędne do jej dokonania. Sprzedający powyższe akceptuje i zrzeka się wobec Kupującego wszelkich roszczeń z tym związanych.
 4. Wycena monet inwestycyjnych, sztabek inwestycyjnych oraz diamentów jest dokonywana w oparciu o metody nieniszczące, chyba, że zajdą wątpliwości co do wiarygodności Towaru, wtedy odpowiednie zastosowanie będzie miał ust. 3.
 5. W dniu dokonania wyceny, Klient jest o niej informowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Wycena obejmuje ilość i proponowaną cenę za Towar. Wycena jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Oferta Kupującego, o której mowa w ust. 5 powyżej, ważna jest tylko w przeciągu 24 godzin od momentu poinformowania Klienta o wycenie. W przypadku braku przyjęcia oferty Kupującego przez Klienta oferta przestaje wiązać Kupującego. W przypadku chęci sprzedaży Towaru przez Klienta po upływie terminu do przyjęcia oferty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący dokonuje ponownej wyceny za zasadach określonych w powyższych ustępach.
 7. W przypadku braku akceptacji wyceny przez Klienta, Kupujący odeśle Klientowi Towar na koszt Klienta w terminie do 3 dni roboczych od dnia odrzucenia wyceny przez Klienta albo przekaże do Oddziału, z którego przekazano Towar do wyceny.
 8. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na wycenę i ofertę Kupującego w terminie 14 dni Kupujący odeśle Klientowi Towar na koszt Klienta.
 9. W przypadku akceptacji wyceny Towaru, pomiędzy Kupującym a Klientem zawierana jest umowa sprzedaży Towaru i w ciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy Klienta zostanie przekazana cena skupowanego Towaru. W indywidualnych przypadkach Kupujący może indywidualnie wydłużyć termin płatności po poinformowaniu Klienta.
 10. Kwota wyceny Towaru stanowi cenę nabycia Towaru brutto i jest podawana w złotych polskich.
 11. Klient w przypadku przekazania do wyceny Towaru w Oddziale Kupującego i nie zaakceptowania wyceny dokonanej przez Kupującego zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Kupującego, iż Towar jest gotowy do odbioru. Po tym terminie Kupujący naliczy opłatę za każdy tydzień przechowywania Towaru w wysokości 10% wartości Towaru oraz realizuje prawo zatrzymania Towaru, aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu przechowywania. Gdy wysokość opłat naliczonych za przechowywanie Towaru przekroczy wartość Towaru wyrażoną w ofercie Mennicy Skarbowej to własność Towaru bezwarunkowo przechodzi na Mennicę Skarbową.
 12. Klient w sytuacji, kiedy Kupujący zobowiązany jest do zastosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.) lub procedur wewnętrznych wynikających z w/w ustawy, zobowiązany jest do poddania się wymaganej weryfikacji. Negatywna ocena ww. weryfikacji lub brak możliwości jej przeprowadzenia może spowodować odstąpienie od umowy przez Kupującego.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie [00-013], ul. Jasna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000391546, REGON: 142951136, NIP: 7010307347, kapitał zakładowy: 208 020,00 zł [w całości wpłacony], [email protected]
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Kupującego znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://skup.zlota.pl/polityka

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu zaakceptowania przez Klienta wyceny Towaru i zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu i jest dostępny jako Załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony Towar Kupujący zwróci Klientowi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Kupującego zwrotu środków otrzymanych przez Sprzedającego za Towar.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić środki, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta, w tym Konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
 6. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia lub ujawnienia po zawarciu umowy, jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych Towaru, w terminie 30 dni od dnia wykrycia lub ujawnienia wady prawnej lub fizycznej Towaru.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
 2. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, w zależności od sposobu dokonania reklamacji.
 3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 4. Przedmiotem reklamacji nie może być zniszczenie Towaru przez Kupującego w procesie wyceny Towaru, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, w zakresie w jakim było to niezbędne do przeprowadzenia wyceny.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Kupującego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Kupującego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 1. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016, poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930, ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Kupującym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 8 Inne postanowienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz przedstawiane przez Kupującego są tylko i wyłącznie własnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.) ani w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (DZ.U.UE, L 160/15), jak również nie stanowią również porady inwestycyjnej. Klient podejmuje decyzje tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: https://skup.zlota.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (DZ.U.2022.309 z późn. zm) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 5. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Kupujący poinformuje Klientów o zmianach. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła umów sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian wynikających z Regulaminu.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Klientem, niebędącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kupującego.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują jednakże wybrane prawa i roszczenia wobec Kupującego przewidziane przez prawo kraju pochodzenia.  

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

_____________________                                                                ____________________

Imię i nazwisko                                                                                             Data

 

_____________________

 

_____________________

Adres

                                                                                              Mennica Skarbowa S.A.

Ul. Jasna 1

00-013 Warszawa

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu ________________na odległość.

 

Środki zwrócę w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Proszę o zwrot Towaru na adres _______________________________________________

_____________________________________________________________________ .

 

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

Załącznik:

- Dowód zakupu